HYDRO 2014 (Виктория, Канада)

2014
P. V. Zaytsev, I. V. Fomenko, Y. M. Shneerson & M. A. Pleshkov
  • Zaytsev, P. V. Specifics of double refractory gold concentrates pressure oxidation in the presence of chlorides / P. V. Zaytsev, I. V. Fomenko, Y. M. Shneerson & M. A. Pleshkov // In Proceedings of the 7th International Symposium Hydrometallurgy 2014. – 2014. – Vol. 1. – pp. 501–514.